Læs vores handelsbetingelser

Stats
Følgende handelsbetingelser er gældende ved køb af alle former for produkter, ydelser og services hos DuelHost ApS.

DuelHost ApS
Vesterballevej 5, st.
7000 Fredericia
CVR: 41738960

Generelt

DuelHost ApS med CVR-nr. 41738960 (“DuelHost”) udbyder på hjemmesiden www.duelhost.dk en række produkter i form af ydelser og services, der indebærer hosting af webhotel, reseller-webhotel, Virtual Private Server (VPS) samt domænesalg (Samlet herefter benævnt ”ydelser”).

Disse handelsbetingelser (“aftale”, “aftalen”) er en aftale imellem Duelhost og dig som kunde. Kunden er den juridiske enhed, der via www.duelhost.dk køber én eller flere ydelser hos DuelHost og i den forbindelse accepterer disse handelsbetingelser.

Denne aftale beskriver de generelle servicevilkår og betingelser for din brug af de ydelser, der stilles til rådighed af DuelHost. Ved at bruge ydelserne, accepterer du at være bundet af denne aftale. Såfremt du ikke accepterer at overholde vilkårene i aftalen, er du ikke autoriseret til at bruge eller få adgang til ydelserne.

Med mindre andet klart fremgår af beskrivelsen for den pågældende ydelse, må DuelHost’s ydelser alene anvendes af kunden, til kundens interne brug og ikke videresælges til tredjemand.

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Accept af handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser er vedtaget, når de accepteres af kunden i forbindelse med et onlinekøb, fortsat aktivt benytter sig af de købte ydelser, eller såfremt DuelHost på et andet grundlag er i stand til at dokumentere, kunden har accepteret at være bundet af handelsbetingelserne.

Indgåelse

Ved oprettelse og køb af ydelser forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer og telefonnummer. Virksomheder og selskaber er forpligtede til at opgive virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

Aftalen mellem kunden og DuelHost træder i kraft ved kundens modtagelse af ordrebekræftelse.

Med mindre andet fremgår af beskrivelsen af den pågældende ydelse, køber kunden ydelserne i en forudbetalt abonnementsperiode.

Ibrugtagning og reklamation

Kunden anses for at have taget en ydelse i brug, når kunden har modtaget de nødvendige logininformationer fra DuelHost.

Reklamation over eventuelle fejl og mangler skal være modtaget af DuelHost senest 5 hverdage efter at kunden har modtaget login information.

Er der mangler ved en ydelse, har DuelHost ret til at vælge, hvordan fejlen/manglen rettes, herunder via en opdatering, ved hjælp af en work-around, eller ved at kunden flyttes til et andet driftsmiljø.

Login

Kunden får adgang til sine købte ydelser hos DuelHost via et unikt login, der fremsendes i en velkomst e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden har mulighed for at opdatere sine logininformationer, hvilket DuelHost opfordrer kunden til at gøre straks efter modtagelse af den tilsendte velkomst e-mail.

Ansvaret for ethvert brug af de tilsendte logininformationer påhviler alene kunden inklusiv alle former for ændringer af kundens ydelser, der udløser merbetaling fra kunden til DuelHost.

Ændring af kundeoplysninger

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund bliver ukorrekte, skal kunden straks opdatere sine oplysninger hos DuelHost. DuelHost forbeholder sig ret til at ophæve aftalen, såfremt de ændrede oplysninger medfører en væsentlig ændring af aftaleforholdet mellem kunden og DuelHost. Kunden har ansvaret for, at DuelHost modtager alle relevante ændringer.

DuelHost forbeholder sig ret til at ændre kontaktoplysninger angående kundens domæne. Der ændres i en sådan forbindelse ikke på domænets ejerforhold.

Kommunikation

DuelHost har ret til at anvende kundens e-mailadresse til alle former for kommunikation. Dette indebærer eksempelvis servicemeddelelser, påkrav, rykkere, nyheder og information om andre ydelser udbudt af DuelHost.

Ydelser

Beskrivelsen af alle ydelser, som DuelHost leverer, findes på www.duelhost.dk. Beskrivelserne af de enkelte ydelser kan løbende opdateres og ændres af DuelHost, men alene med virkning for fremtidige køb. I forhold til kunden har DuelHost mulighed for at ændre på vilkårene for eller indholdet af de ydelser, kunden har købt adgang til.

Pris, forudbetalingsinterval, indhold og serviceniveau fremgår af beskrivelsen for hver enkelt ydelse.

Kunden accepterer, at samtlige ydelser ikke er egnet til at opbevare særlige kategorier af personoplysninger i, med mindre DuelHost udtrykkeligt har anført dette i beskrivelsen for den pågældende ydelse.

Kunden er selv ansvarlig for, at den valgte ydelse opfylder kundens behov.

DuelHost’s levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. DuelHost træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale. DuelHost afregner selv med eventuelle underleverandører.

Fortrydelsesret

Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse såsom webhotel/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.

Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne samt ved fornyelse af domæner. Her henvises til den pågældende domæneadministrators forretningsbetingelser. DuelHost’s rolle er uvæsentlig i denne sammenhæng, bortset fra rigtigheden i bestilt serviceudførelse.

Registreringsgebyr

Ved registrering af nye domæner hos DK-Hostmaster betaler kunden/registranten omkostninger i form af en årsafgift, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Kunden har i forbindelse med registreringen pligt at meddele DuelHost en gyldig e-mailadresse, der kan anvendes ved udsendelse af faktura. Ved registrering af internationale top-level domæner (.net, .com, .org, .info, osv.) betaler kunden DuelHost’s nettoudgift forbundet med registreringen.

Support og serviceydelser

I DuelHost’s standardydelser indgår support via e-mail, live-chat og supportsystem, der ydes efter DuelHost’s åbningstider. DuelHost stiller ingen garantier i forbindelse med svartid på supportanmodninger.

Support og serviceydelser

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.

De nedenstående brugsscenarier af DuelHost’s ydelser er ikke tilladte og anses som alvorlige overtrædelser af handelsbetingelserne, der jf. afsnittet om ‘Ansvar og ansvarsbegrænsning’ kan medføre pålægning af gebyr samt lukning af kundens adgang til vores ydelser. Gentagne overtrædelser vil potentielt føre til en øjeblikkelig lukning af kundens ydelser og opsigelse af samtlige aftaler indgået mellem kunden og DuelHost. Dette vil dog aldrig foregå, uden DuelHost kontakter kunden og oplyser om grundlaget herfor, såfremt dette er muligt.

Det tillades ikke, kunden benytter vores ydelser til:

Vurderingen af misligholdelse i forhold til ovenstående, herunder karakteriseringen af spam og uetisk opførsel, påhviler alene DuelHost.

DuelHost har ret til at scanne kundens ydelser for krænkende materiale.

Såfremt kundens brugsmønster af ydelserne er til gene for andre af DuelHost’s kunder, forbeholder DuelHost sig retten til at lukke eller begrænse kundens adgang til ydelserne.

Modtager DuelHost en henvendelse om, kunden har anvendt og/eller anvender ydelserne i strid med ovenstående, vil DuelHost igangsætte en undersøgelse af, hvorvidt kunden efter DuelHost’s opfattelse, har overtrådt handelsbetingelserne. Såfremt DuelHost på baggrund af denne undersøgelse kan konkludere, kunden har krænket handelsbetingelserne, har DuelHost ret til at lukke for kundens adgang til samtlige ydelser.

Lukning af en ydelse i tilfælde af én eller gentagne overtrædelser af handelsbetingelserne vil fortsætte, indtil DuelHost har sikret sig, kundens brug af ydelserne ikke længere overtræder handelsbetingelserne. DuelHost er berettiget til at udlevere information om kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet.

Opsigelsesbetingelser, lukning af adgang og ophør

Aftalen om brug af en ydelse kan af kunden bringes til opsigelse med 30 dages skriftligt varsel for ydelser med månedlig fornyelse. Øvrige abonnementsperioder kan opsiges inden næste fornyelse. Alle opsigelser skal foregå skriftligt.

DuelHost kan bringe brugen af en ydelse til ophør med et varsel på 3 måneder.

DuelHost har altid uden varsel ret til at forestå lukning af kundens adgang til en ydelse, såfremt:

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Kunden er alene ansvarlig for enhver brug af ydelser, der stilles til rådighed for kunden af DuelHost. Dette indebærer ansvar for adgang til ydelserne samt til de applikationer og det data, kunden benytter og lagrer via ydelserne i kundens databaser samt opdateringer, ændringer og sletninger i kundens applikationer og data.

Kundens applikationer indebærer software inklusiv hjemmesider vendt mod kunden eller kundens brugere og kunder, der driftes via ydelser stillet til rådighed af DuelHost, men ikke udbydes som en delt service af DuelHost.

DuelHost har ikke ansvar for opdateringer eller den løbende vedligeholdelse af kundens applikationer og databaser, og kunden er herudover alene ansvarlig for eventuelle forringelser i ydelsen af og nedbrud i DuelHost’s ydelser, der relaterer sig til problemer og fejl i kundens applikationer og databaser eller ekstraordinært meget trafik til og fra kundens applikationer.

Kunden indestår DuelHost for, at kunden er i besiddelse af samtlige påkrævede licenser relateret til de af kundens applikationer, der til enhver tid anvender kundens ydelser hos DuelHost. Kunden forpligter sig endvidere til løbende at forny og opdatere licenserne samt friholde DuelHost for ethvert krav, der måtte opstå som følge af manglende eller utilstrækkelige licenser.

Kunden forpligter sig til at friholde DuelHost for ethvert krav og enhver omkostning, DuelHost måtte blive påført som direkte konsekvens af kundens brug af ydelserne inklusiv, men ikke begrænset til kundens overtrædelse af disse handelsbetingelser.

DuelHost er ikke ansvarlig for kundens manglende adgang til ydelserne, der skyldes:

Kunden bærer selv ansvaret for rettidig betaling for og fornyelse af domæner anvendt i forbindelse med ydelserne. Ved opsigelse ydes ikke refusion for indkøb og fornyelse af domæner.

DuelHost er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, men kan ikke på nogen måde sættes til ansvar for kundens tab som følge af direkte, indirekte eller følgeskader, herunder driftstab, tab relateret til cyberkriminalitet, tab af forventet avance, tab af data, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, uvedkommendes adgang til systemet, tekniske nedbrud, fejl i opsætning af hjemmeside eller lignende følgeskader relateret til anvendelsen af ydelsen eller manglende funktioner i ydelsen uanset, om DuelHost selv er part i en eventuel konflikt, og uafhængigt af, om konflikten kun omfatter dele af DuelHost’s ydelser og funktioner.

DuelHost’s samlede erstatningsansvar over for kunden begrænser sig til et beløb, der svarer til de forudgående 12 måneders modtagne betalinger fra kunden.

Overdragelse af kundeforhold

DuelHost kan frit overføre hele kundeforholdet til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra kunden.

Webhotel og Reseller hosting

Webhoteller og Reseller hosting-pakker løber som udgangspunkt i 1 måned, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved nye kunder faktureres én måned fremadrettet. Kunden har selv ansvaret for at opsige tidligere hostingaftaler ved andre udbydere. Hver måned fornyes webhoteller og Reseller hosting-pakker automatisk til en ny periode af samme længde, medmindre andet er aftalt.

Trafik

Medmindre andet står anført i beskrivelsen af en pågældende ydelse, leveres alle ydelser som udgangspunkt med ubegrænset trafik. DuelHost har dog til enhver tid ret til, uden varsel, at begrænse kundens ydelse og/eller trafik til og fra kundens applikationer.

DuelHost kan med et varsel på 1 måned indføre betaling for trafik til og fra kundens applikationer, herunder for bestemte typer af trafik.

Plads

Ydelserne sælges med den mængde diskplads, der fremgår af beskrivelsen for den pågældende ydelse. Det er kundens ansvar at tilkøbe yderligere diskplads i god tid, inden diskpladsen er opbrugt, ved at opgradere til en større ydelsespakke med mere diskplads inkluderet.

Licenser

DuelHost stiller alene licenser til rådighed for kunden, der indgår som en integreret del af kundens ydelser. Betalingen for licenserne er baseret på kundens oplyste informationer om kundens forventede forbrug. DuelHost betaler omkostninger til licensgiver for brug af licenserne for en given periode ad gangen. Der kan derfor ske bagudrettede reguleringer af kundens betaling til DuelHost i tilfælde af, kunden ændrer adfærd i forhold til brugen af den relaterede ydelse.

DuelHost har med tilbagevirkende kraft ret til at opkræve ekstrabetaling hos kunden for en eventuel overskridelse i brugen af licenser. Dette gælder tilsvarende ved kundens eventuelle ophør med brug af en ydelse, der har givet anledning til en sådan overskridelse.

DuelHost er ligeledes berettiget til at forhøje kundens løbende priser uden varsel med et beløb svarende til den ekstra licensomkostning, kundens ændrede brug af ydelsen udløser for DuelHost.

Kunden er eneansvarlig for at besidde de nødvendige licenser til kundens egne applikationer og databaser samt alle relevante tilladelser til indholdet i disse. Dette indebærer også ansvaret for, at licenserne giver kunden ret til at få driftet applikationerne og databaserne hos en ekstern udbyder.

Priser og deres regulering

De til enhver tid gældende priser for vores ydelser kan ses på DuelHost’s hjemmeside, www.duelhost.dk.

DuelHost’s priser er angivet i danske kroner inklusiv moms og afgifter. De oplyste priser er gældende i abonnementsperioden fra kundens køb.

I forbindelse med oprettelse af en ydelse, kan kunden blive pålagt et oprettelsesgebyr. Størrelsen på det eventuelle oprettelsesgebyr er anført ved den enkelte ydelse

Såfremt kundens ressourcetræk i forbindelse med brugen af en ydelse stiger markant enten øjeblikkeligt eller over tid, forbeholder DuelHost sig retten til at foretage en justering af prisen for at reflektere det øgede forbrug af ressourcer. Prisændringen vil i sådanne tilfælde blive opkrævet fra og med den dato, DuelHost kan konstatere, kundens ressourcetræk blev forøget.

DuelHost’s priser kan reguleres løbende i tilfælde af, der opstår en stigning i driftsomkostningerne. Herudover kan DuelHost regulere de aftalte priser ved førstkommende fornyelse af et abonnement. Prisreguleringer vil blive offentliggjort på DuelHost’s hjemmeside, www.duelhost.dk, og det er kundens eget ansvar at holde sig orienteret herom.

Betaling og betalingsbetingelser m.v.

DuelHost sender alle fakturaer og rykkere m.v. til kunden via e-mail. Bestilte ydelser betales i forbindelse med gennemførsel af ordren.

DuelHost kan opkræve rykkergebyrer, såfremt der udsendes rykkere til kunden på baggrund af manglende betaling. Ved for sen betaling kan DuelHost pålægge betalingen morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

I tilfælde af manglende betaling ophæves alle garantier i form af servicemål, oppetid, responshastighed, ret til support mv. Herudover har DuelHost, såfremt der ikke modtages betaling efter udsendelse af rykker 1, ret til uden yderligere varsel at lukke for kundens adgang til ydelserne. Kundens adgang til ydelserne vil først blive reetableret, når kunden har betalt alle skyldige beløb. Udebliver rettidig betaling, har DuelHost uden varsel ret til permanent at lukke for kundens adgang, modregne i en eventuel forudbetaling samt opkræve et års ekstra betaling som sikkerhed for fremtidig rettidig betaling.

Sikkerhed og backup

Ydelserne indeholder de sikkerhedsfeatures, der udtrykkeligt er beskrevet under de enkelte ydelser.

For webhoteller gælder det, at kunden selv har ansvaret for at sikre egen backup. DuelHost stiller en backup-funktion til rådighed gennem kontrolpanelet DirectAdmin, men det vil til enhver tid være kundens ansvar at aktivere denne funktion samt gemme en kopi af backup-filen til eventuelt fremtidig brug. Genindlæsning fra backup af kundens applikationer/data udføres af kunden selv.

Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, genindlæsning af data kan tage betydelig tid, afhængigt af datamængden, hvorfor kunden ved en genindlæsning må påregne driftsforstyrrelser.

For virtual private server (VPS)-ydelser gælder det, at ingen sikkerheds- eller backupfunktioner stilles til rådighed af DuelHost. Det vil derfor være kundens eget ansvar at sørge for eventuelle backup- og sikkerhedsløsninger. Dette følger af produktets natur.

Ved sikkerhedsbrud

Alle vores ydelser er sikrede bag højteknologiske firewalls og sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af sikkerhedsbrud forbeholder DuelHost sig ret til at lukke forbindelsen og datastrømmen til/fra kundens købte ydelse indtil sikkerheden er genetableret. Kunden kompenseres i sådanne tilfælde ikke for den tid, kundens ydelse er utilgængelig.

Såfremt én af kundens hostede applikationer eller mailkonti udsættes for angreb, forbeholder DuelHost sig ret til at lukke forbindelsen og datastrømmen til/fra det den pågældende applikation eller mail uden varsel. Forbindelsen og datastrømmen vil i sådanne tilfælde først blive genåbnet, når sikkerheden er genetableret.

Tvister og værneting

Kunden erklærer sig bekendt med DuelHost’s handelsbetingelser. DuelHost forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forudgående varsel, der vil blive offentliggjort på DuelHost’s hjemmeside, www.duelhost.dk. Det er kundens eget ansvar at holde sig orienteret herom.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved byretten i Glostrup som værneting i første instans.

Datarettigheder og logning

DuelHost har ingen rettigheder til kundens data bortset fra retten til at anvende dem til statistiske og driftsmæssige forhold i anonymiseret form.

DuelHost tilgår normalt udelukkende kundens ydelser, applikationer og data efter udtrykkelig forudgående aftale med kunden.

Behandling af personoplysninger og dataudlevering

Kunden har ansvaret for at overholde Persondataforordningens og lovgivningens generelle krav om opbevaring og behandling af personoplysninger, herunder:

Kunden har mulighed for at anvende DuelHost’s selvbetjeningsløsning til udlæsning af data fra sine applikationer og databaser.

Kunden er gjort bekendt med og accepterer, DuelHost’s assistance til opfyldelse af kundens forpligtelser, herunder bistand i forbindelse med udlæsning af data, afregnes som fakturerbare serviceydelser.

Kunden accepterer, at ydelserne ikke må anvendes til opbevaring og behandling af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Persondataforordningen (særlige kategorier af personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da ydelserne ikke er indrettet hertil. Det er således alene kundens ansvar, såfremt kunden anvender ydelserne i strid med disse handelsbetingelser.

Tavshedspligt

DuelHost’s personale og underleverandører er underlagt ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, de måtte få kendskab til i forbindelse med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale.

Tavshedspligten omfatter dog ikke videregivelse af informationer med skriftlig tilladelse fra den beskyttede part eller videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning.

En tilsvarende tavshedspligt pålægges kundens personale og andre samarbejdspartnere i relation til forhold om både DuelHost og vores andre kunder.

DuelHost forpligter sig på ikke at offentliggøre information omkring indgåede aftaler uden kundens forudgående samtykke. DuelHost er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt.

December 2020
DuelHost

Vesterballevej 5, st.

7000 Fredericia

Danmark

CVR: 41738960

FacebookLinkedIn
Kurv